اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

اقدام پژوهی یادگیری درس حرفه و فن
فایل کامل اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فهرست مطالبچکیده 6مقدمه 9توصیف وضعیت موجود 9بیوگرافی 9چگونگی انتخاب مسئله 9اهمیت وضرورت مسئله 11پرسش های پژوهش 12تعاریف مفاهیم کلیدی 13تعریف یادگیری 13درس 15كلاس درس 16معني لغوي حرفه و فن 16انگیزه ی تحصیلی: 21نقش انگیزش در یادگیری 27مفهوم یادگیری 28تعریف یادگیری 29انواع یادگیری 30عوامل مؤثر بر یادگیری 32انواع بازده‌های یادگیری 34روش وچگونگی تحول درروشهای تدریس 39مدلها وروشهای تحول درروشهای تدریس 40تفاوتهاي فردي دانش آموزان 41عوامل يادگيري دانش آموزان 42راهنمايي 44خصوصيات عاطفي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي 46ضرورت و اهميت آموزش حرفه و فن در مدارس 48شواهد یک 57مصاحبه با خود دانش آموز 58نظر همکاران 59تجزیه وتحلیل اطلاعات شواهد یک 60چگونگی اجرای راه حل 60گرداوری شواهد 2 61منابع 62چکیده یکی ازعناصر اصلی دربرنامه درسی و طراحی آموزشی موضوع روش های یاد دهی یاد گیری است. اگر روش های تدریس و فعا لیت های مکمل مورد استفاده، به خوبی انتخاب و اجرا شوند، بدون شک خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا می‌کند. اما انتخاب روش های تدریس اغلب تحت الشعاع خواست و توانایی‌های معلمین قرار می‌گیرد. بسیاری از معلمین متأسفانه آموزش را تکثیر دانش می دانند و به خلاقیت اهمیت نمی دهند و به دانش آموزی که محفوظاتش خوب باشد، توجه بیشتری می‌کنند و خود را تنها فرمانده کلاس می‌دانند اما در این میان معلمین آگاهی نیز هستند که فرا گیرندگان را افرادی صاحب فکر می‌دانند و برای بروز خلاقیت آموزش می‌دهند و از کلیه امکانات وابزارها برای آسان‌ترکردن یاد گیری کمک می‌گیرند0انگیزه یکی دیگر از عناصراصلی در فرایند یادگیری به شمارمی رود. معلم به عنوان رکن آموزش می‌تواند برای ایجاد انگیزه از راهکارها و برنامه های متنوعی بهره ببرد و فراگیران خودرا بسوی هدف های مطلوب آموزش رهنمون سازد.امروزه به روش‌های فعال تدریس که دستاوردهای مفیدی در یادگیری می باشند تاکید بیشتری می‌شود و کسی که در موقعیت تعلیم وآموزش قرار می گیرد باید به این نکته مهم توجه کند. بیش از این که گفتارهای اودر مخاطب تاثیرداشته باشد، رفتارومنش او موثر است. درسیره پیامبر(ص) به چه عاملی مردم جذب می شدند؟در قرآن آمده است:اگر تو تندخوبودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند معلم بایدجذاب باشدکه یکی از عوامل جذابیت نرم خویی است یکی ازنکاتی که معلمان باید توجه کنند ویژگی های شخصیتی است.انضباط ونظم عمومی باعث علاقه دانش اموزان به درس می شود. توجه به ویژگی های شخصیتی دانش اموزخیلی مهم است که باید به ان پی برد.ارتباط دادن مسایل آموزشی به زندگی دانش اموز ازنکات قابل توجه درمسیر معلمی است این اموزش باید طوری صورت گیرد که اومتوجه شوداین تعالیم درزندگی اوبه کار می اید این باعث علاقه او به درس خواهد شد.مقدمهتوصیف وضعیت موجودبیوگرافیاینجانب …………. ، دبیر حرفه و فن ، مدت ………….. است که با عناوین دبیر و معاون در آموزش و پرورش خدمت کرده ام . مدرسه تثبیتی من در سال ………… ، آموزشگاه …………. شهرستان ……………….. می باشد . چگونگی انتخاب مسئلهاز بچه ها سوال کردم چرا کتاب حرفه را دوست ندارید.هیچ علاقه وحرکتی جهت پیشبرد اهداف این کتاب در شمانمی بینم تقریبا تمام آنها جزبه تعداد محدودی معتقدبودند باوجود12 نمره عملی چه نیازی است این کتاب را بخوانیم،اگر این کتاب هدفی داشت مطمئنا 12 نمره آن را به کارعملی اختصاص نمی دادند.پس شماهم مانند دیگران یک فعالیت عملی به مابدهید تادرست کنیم و12 نمره را بگیریم و خودتان را خسته نکنید.این نوع فکر در دانش اموزان و دانش اموز مورد نظربرایم بسیار ناراحت کننده بود این اندیشه ذهن مرا به خود مشغول کرد که چگونه می توانم انگیزه یادگیری را در وی به درس حرفه وفن افزایش دهم و دانش آموز ودانش آموزانی پرشور ونشاط داشته باشم ووضعیت کسالت بار موجود را بهبودبخشم و وی را به این باور برسانم که حرفه وفن جزیی از زندگی آنهاست وباید برای بهتر زیستن آن را آموخت.به عنوان نخستین گام برای شناسایی علل بی توجهی به درس حرفه وفن این سوال را پرسیدم،• علت عدم فعالیت شمادر درس چیست ؟• چراکه هیچ گونه تلاش وجدیتی دراین زمینه ازخود نشان نمی دهد؟که بعدازصحبت متوجه شدم که بی حوصلگی وکسل بودن درکلاس یکی از عوامل عدم توجه ویادگیری می باشد. ان گاه به سراغ بعضی از همکاران رفتم واز انها پرسیدم که چرا دانش اموزان در درس این گونه رفتار می کنند. برخی دلایل آن ها چنین بود:• والدین دانش اموزان به حرفه وفن اهمیت کمتری می دهند• روش آموزش مطلوب نیست• مطالب کتاب جذابیت نداردخودم نیزباتوجه به تجربه کاری ومطالعاتی که داشتم ،علل مشکلات رادرعوامل زیر یافتم1. رشته تحصیلی بعضی ازمعلمان این درس نامرتبط است واین درس رابه عنوان تکمیل کسری ساعات تدریس پذیرفته اند.2. کادر اداری اهمیت لازم را برای این درس قایل نیستند.3. نبودن امکانات کارگاهی کافی جهت ایجادانگیزه بیشتر دریادگیری البته ضعف روش های تدریس تنها عاملی بودکه به خودم مربوط می شد ومی توانستم در تغییر،اصلاح وارزیابی ان اقدام کنم.برای اجرای روش جدید در اغاز کارمی بایست یک مفهوم مشخص انتخاب ومیزان یادگیری دانش اموزان در روش معمول با روش جدید مقایسه می شد.اهمیت وضرورت مسئله استفاده از وسایل کمک اموزشی :.وسایل سمعی وبصری و رسانه های اموزشی وبلاخص استفاده از وسایل کارگاهی دراموزش درس حرفه وفن می تواندبه ایجادشرایط یادگیری مطلوب درکلاس کمک کند.یادگیری که دران دانش اموزنقش فعال را به عهده داشته باشدواز حواس مختلف خود استفاده کندومعلم به عنوان راهنمای اوباشد این امکان را فراهم می کندکه دانش اموزفرصت کافی برای تفکروجستجودراختیارداشته باشددر چنین یادگیری دانش اموزاز طریق تجربه وعمل وبااستفاده از حواس مختلف خودمی تواندموضوع یادگیری را بهتر وصحیح تر درک نمایدو معلومات خودراافزایش دهد،همچنین دانش اموز شخصا در یادگیری فعال است وموفقیت هرمرحله از یادگیری میتواندمبنای خودتشویق واعتمادبه نفس او گردد. معلم نبایدتدریس کندبلکه بایدکودک راتشویق کندتاباکارکردن با اشیا به یادگیری برسد گنیز برگ (1969)بنابراین اگر دبیران محترم حرفه وفن بتواننددراین درس از وسایل کارگاهی استفاده بیشتری نمایندو برتاثیرگذاری فراوانی که دراستفاده از وسایل کارگاهی در اموزش درس حرفه وفن داردبیشترپی ببرند درنتیجه در نحوه یادگرفتن تغییراتی زیر بنایی صورت می گیرد

 • پاورپوینت بررسی اقتصاد پرواربندی گوسفند

  بررسی اقتصاد پرواربندی گوسفند فایل کامل پاورپوینت بررسی اقتصاد پرواربندی گوسفند به همراه لینک دانلود دانلود فایل چاق کردن گوسفند با استفاده از جیره مناسب و اقتصادی درحداقل زمان را پرواربندی می گویند. هدف پرواربندی ذخیره چربی درداخل بافت های…

 • پاورپوینت مصالح جدید دکوراسیون داخلی

  دانلود پاورپوینت مصالح جدید دکوراسیون داخلی فایل کامل پاورپوینت مصالح جدید دکوراسیون داخلی به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مصالح جدید دکوراسیون داخلی،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:هرچه مصالحی که در دکوراسیون…

 • راه اندازی خط تولید لبنیات

  طرح توجیهی فایل کامل راه اندازی خط تولید لبنیات به همراه لینک دانلود دانلود فایل فرمت فایل: WORD قابل ویرایشتعدادصفحات:21مقدمهبا توجه به رشد جمعیت و مصرف روز افزون مواد غذایی راه اندازی کارخانجات مواد غذایی و تولید مواد غذایی یکی…

 • پاورپوینت سقف متحرک

  دانلود پاورپوینت سقف متحرک فایل کامل پاورپوینت سقف متحرک به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با سقف های متحرک ، در حجم 23 اسلاید ، همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل به آشنایی با سقف های…

 • بسته کامل آموزش " پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی" (فیزیک 3 ریاضی و تجربی - فیزیک پایه یازدهم)

  سرفصل های دروس پایه یازدهم فایل کامل بسته کامل آموزش " پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی" (فیزیک 3 ریاضی و تجربی - فیزیک پایه یازدهم) به همراه لینک دانلود دانلود فایل جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم…